Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia wyceny

 Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny - własność)

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny nabycia nieruchomości
 • rysunek rzutu kondygnacji z zaznaczonym lokalem
 • mapa zasadnicza do celów ewidencyjnych lub projektowych, z obszarem wokół przedmiotowej nieruchomości
 • dodatkowo przy remoncie lub wykończeniu lokalu uproszczony kosztorys prac wykończeniowych/remontowych

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub innego: lokalu użytkowego, garażu)

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do własnościowego prawa do lokalu
 • odpis z księgi wieczystej (jeśli księga była zakładana)
 • akt notarialny nabycia lokalu lub przydział ze Spółdzielni
 • dodatkowo przy remoncie lub wykończeniu lokalu uproszczony kosztorys prac wykończeniowych/remontowych

 

 

Nieruchomość gruntowa

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny nabycia gruntu
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdy brak planu - informacje ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o pozwoleniu na budowę
 • ostatnia decyzja ustalająca wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (o ile grunt jest oddany w użytkowanie wieczyste)

 

 

Nieruchomość zabudowana lub w trakcie zabudowy

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny nabycia nieruchomości
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • pozwolenie na budowę (w przypadku budowy w toku) lub dokumentacja projektowa powykonawcza, zgłoszenie budynku do użytkowania, wypis z rejestru budynków, dokumentacja inwentaryzacyjna, decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
 • dodatkowo, gdy budynek jest w budowie lub jest projektowany remont, uproszczony kosztorys prac budowlanych/remontowych

 

 Inne dokumenty (w szczególnych przypadkach) :

 • postanowienie właściwego Sądu o nabyciu spadku
 • notarialna ugoda o podziale spadku
 • umowa o zniesieniu wspólności majątkowej
 • zgoda na zbycie majątku spółki
 • pisemne zlecenie od osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości podmiotu zlecającego wycenę ze wskazaniem celu i daty na jaką ma być sporządzona wycena (np. zbycie, kupno, amortyzacja, wniesienie aportu do spółki, inne)
 • zawarte umowy najmu (jeśli takie istnieją)

Dokumenty potrzebne przy wycenach – ”Ściąga”

 

 

 

Przydatne linki

Agnieszka Król Rzeczoznawca

ul. Skarbka z Gór 140A / 24, 03-287 Warszawa
+48 602 510 230